SAVJETI ZA KORISNIKE

  1. POČETNA
  2. /
  3. CENTAR ZA KORISNIKE
  4. /
  5. SAVJETI ZA KORISNIKE
briga o vodi

Voda je izvor života koji omogućuje život na zemlji, a istovremeno je jedan od najugroženijih prirodnih resursa. Potrebe za pitkom vodom u svijetu su sve veće, a zalihe su svakim danom sve manje. Ušteda na vodi neće samo smanjiti vaše režije, nego ćete na taj način i pridonijeti očuvanju okoliša.

Savjeti za korisnike

Kako spriječiti moguće gubitke vode?

Zatvorite svoj ventil

Prije svakog dužeg izbivanja iz kuće, u nenastanjenim zgradama te na individualnim gradilištima zatvorite svoj ventil iza glavnog vodomjera.

Provjerite ispravnost instalacija

Provjera se vrši na jednostavan način i to tako da se zatvore sva izljevna mjesta te očita glavni vodomjer. Ukoliko vodomjer bilježi potrošnju vode, znak je to kvara na internim vodovodnim instalacijama.

Što mi govori boja vode?

Voda je bezbojna. Povremeno može imati žutu, bijelu ili smeđe crvenkastu boju.

U tom slučaju pustite vodu da istječe sve dok ne postane bistra.

Žutu boju voda dobiva zbog čestica koje uđu u vodovodni cjevovod prilikom izvođenja radova na sustavu javne vodoopskrbe ili internoj vodovodnoj instalaciji korisnika.

Bijelu boju voda ima od zraka koji ostane u vodoopskrbnom cjevovodu, bilo javnog sustava ili interne vodovodne instalacije korisnika. Ovakva voda nije štetna za zdravlje. Voda će se razbistriti nakon kraćeg stajanja, kada zrak ishlapi. Ovu boju voda nema od klora. Otopljeni klor se ne može vidjeti. U isporuci pitke vode, točnije u postupku dezinfekcije vode koristi se plinoviti klor.

Smeđe crveno obojenje vode može se pojaviti, što je često i slučaj, nakon dužeg mirovanja vode u pocinčano željeznim cijevima korisnika koji ima malu potrošnju vode. Cijevi od ovog materijala s vremenom oksidiraju i nastaje hrđa, čije sitne čestice vodu oboje u prljavo smeđe-crvenu. Voda će se izbistriti nakon što korisnik ispere vlastiti cjevovod. Svoj cjevovod korisnik može isprati puštanjem vode na slavini.

O čemu ovisi tlak vode?

Tlak pod kojim vodu isporučujemo svojim korisnicima ovisan je o visinskom položaju objekta u odnosu na visinsku kotu vode u građevinama vodoopskrbne mreže (vodospreme, prekidne komore itd.) Iz koje se objekt snabdijeva vodom za piće, što može uzrokovati isporuku vode pod tlakom koji ne odgovara korisniku.

*ukoliko kao isporučitelj vodnih usluga nismo iz opravdanih tehničkih razloga u mogućnosti isporučiti vodu s tlakom koji odgovarao vašim potrebama, možete na dijelu svoje interne vodovodne instalacije ugraditi uređaj (reducir ventil – za smanjenje tlaka, hidrofor, hidropak – za nadotlačivanje) kojima ćete tlak prilagoditi svojim potrebama. Uređaj ne smije biti ugrađen u vodomjernom oknu s glavnim vodomjerom.

Obveze korisnika

Namjeravate li otvoriti u svojoj kući obrt, trgovinu tj. Poslovni prostor dužni ste izvršiti odvajanje vodovodnog priključka za poslovni prostor i za to podnijeti zahtjev.

U slučaju promjene korisnika vodnih usluga (promjena vlasništva ili korisništva nekretnine), evidentirani korisnik vodnih usluga ili novi korisnik u obvezi su nas pisanim putem izvijestiti o nastalim promjenama i dostaviti dokumentaciju na osnovu koje možemo izvršiti promjenu podataka u evidenciji korisnika vodnih usluga (izvadak iz zemljišne knjige, ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, pravomoćna presuda i sl.). Uz dokumentaciju se dostavlja očitano stanje vodomjera. Do tog stanja na vodomjeru prijašnji korisnik podmiruje sva dugovanja s osnova isporučenih vodnih usluga u periodu prije podnošenja zahtjeva za promjenu korisnika vodnih usluga. Promjenu vlasništva ili podataka o vlasniku može zatražiti isključivo vlasnik ili zakoniti posjednik nekretnine koja je priključena na javnu vodoopskrbu.

Prepravljanje ili zaključavanje vodomjernih okana s glavnim vodomjerima, kao i neovlašteno priključivanje na javnu vodovodnu mrežu nije dopušteno.

Vlasnici individualnih kuća prije svakog dužeg izbivanja (godišnji odmor, putovanje, rad u inozemstvu i sl.) trebaju u šahti zatvoriti svoj ventil (iza vodomjera).

Radi sprječavanja, odnosno ranog otkrivanja te pravovremenog otklanjanja gubitka na kućnoj instalaciji (od vodomjera do potrošnih mjesta u kući) bilo bi poželjno barem jedanput mjesečno provjeriti ispravnost te instalacije.

Provjera se vrši tako da se zatvore sva izljevna mjesta u kući (u zgradama s više stanova, dogovorno sa svim stanarima), a na vodomjeru kontrolira da li crveni indikator potrošnje miruje.

Ako miruje znači da gubitka nema, a ako se vrti, to je siguran znak gubitka vode na vašu štetu i sami ga morate pronaći i otkloniti.

Želite li utvrditi koliku vam štetu otkriveni gubitak donosi, tada uz vremensku kontrolu putem sata i očitanja protoka na vodomjeru možete lako utvrditi gubitak u l/min, na sat ili u m3 na dan, a što uz množenje sa cijenom daje financijski gubitak.

Pred zimu, u mjesecu studenom ili početkom prosinca, provjerite da li je vodomjer zaštićen od smrzavanja. Ukoliko nije, a niste u stanju sami izvršiti zaštitu, molimo vas da nas obavijestite. Zaštita od smrzavanja vrši se na višim područjima.

 ako uočite bilo kakav dotok vode u šahtu ili oštećenje iste (lom poklopca, okvira, krađu vodomjera ili poklopca, ulegnuće šahte) obavijestite nas.

Na individualnim gradilištima i nenastanjenim kućama, nakon svakog prekida radova ili prekida boravka, obavezno zatvorite ventil iza vodomjera.

Ventil iza vodomjera pripada kućnoj instalaciji, popravlja se i mijenja na trošak potrošača. Za zatvaranje vode prije vodomjera (prilikom popravka ili zamjene ventila iza vodomjera), morate pozvati dežurnu službu. U zgradama s više stanara o radovima koji se izvode moraju biti obaviješteni svi stanari.

Reducir ventil iza vodomjera ugrađuje se na kućnoj instalaciji i održava potrošač sam.

Za nenastanjene objekte kao i vrtove, bilo bi korisno imati na svom posjedu šahtu s ventilom koja se može zaključati.

O prekidu vodoopskrbe zbog radova na cjevovodu bit ćete obaviješteni putem sredstava javnog informiranja, putem naše web stranice, našom pisanom obavijesti ili usmeno od naših radnika. Pri nailasku vode, za očekivati je privremeno zamućenje, zato kratkotrajno pustite vodu na svim izljevnim mjestima da teče dok se ne izbistri, i tek tada je možete slobodno koristiti.

Ako u vodi uočite nešto neuobičajeno, ako je smanjena količina, pad tlaka, povišena temperatura ili mutež, obavijestite nas radi otklanjanja nedostataka.

Namjeravate li otvoriti u svojoj kući obrt, trgovinu tj. Poslovni prostor dužni ste se javiti službi za distribuciju vode i podnijeti zahtjev za otvaranje radnog naloga za premještanje/odvajanje vodovodnog priključka, ukoliko namjeravate dozvoliti priključenje na svoju mrežu susjedne kuće, trgovine, kioska i dr., vlasnik ili korisnik te susjedne kuće odnosno poslovnog prostora dužan je u službi za distribuciju vode podnijeti zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom

Bit ćemo zahvalni ako nam dojavite bilo koje uočene promjene, npr. nenajavljeni nestanak vode, izbijanje vode na ulici, izlijevanje vode iz vodovodnih šahti, vodovodnih priključaka ili vodospreme.  Isto tako vas molimo da nam dojavite lom hidranta, lom uličnih šahti, lom poklopaca, oštećenja naših ograda i ostalih objekata.

Ako iz bilo kojeg razloga nećete trošiti vodu u dužem vremenskom periodu (6 mjeseci ili više), dužni ste nas o tome obavijestiti pismeno, usmeno ili telefonski, a sve iz razloga kako bi se izbjegli problemi i troškovi vezani uz eventualnu krađu vode, krađu vodomjera, smrzavanja kao i sve ostale troškove vezane za održavanje, čitanje i baždarenje istog.

Napomena!!!

Prepravljanje ili zaključavanje naših šahti kao i neovlašteno priključivanje na javnu vodovodnu mrežu nije dopušteno.

Obustava usluga vodoopskrbe

Obustava usluga vodoopskrbe krajnja je mjera koja se poduzima prema korisnicima koji imaju višemjesečno dugovanje i koji mjesecima ne plaćaju uslugu vodoopskrbe, te imaju visoki redovni dug, a najčešće i dugovanje po ovrhama koje se u duljem vremenskom periodu ne podmiruju. Na računima komunalnih usluga redovito je iskazano stanje dugovanja uz poziv da se dugovanje podmiri i opomenu da zbog dugovanja može biti poduzeta i mjera obustave usluge vodoopskrbe.

Obustava usluge vodoopskrbe provodi se skidanjem vodomjera u vodomjernom oknu od strane ekipe vodoinstalatera koja izlazi na teren prema ispostavljenom nalogu za isključenje.

Da bi usluga vodoopskrbe bila ponovno uspostavljena potrebno je podmiriti cjelokupni dug.

Informaciju o ukupnom dugovanju (iako je ono iskazano i na računima komunalnih usluga) moguće je dobiti na telefon odjela za obračun i naplatu komunalnih usluga (021) 678 – 831, a uvid u stanje dugovanja po mjesecima, odnosno knjigovodstvenu karticu moguće je dobiti na šalteru informacija u Težačka 8, Vrgorac. Dugovanje se može podmiriti u svakoj banci, na pošti ili u FINI, a također i na našoj blagajni. Na našoj blagajni dugovanje se može podmiriti i putem kreditnih kartica ukoliko korisnik njima raspolaže.

Nakon podmirenja duga potrebno je platiti i troškove skidanja i ponovnog priključenja vodomjera. O ovim troškovima moguće je dobiti informaciju u službi vodoopskrbe na adresi Težačka 8, Vrgorac, odnosno na telefon (021) 674 – 377. Ponovna usluga vodoopskrbe biti će uspostavljena nakon podmirenja tih troškova. Kako bi izbjegli ovu krajnju mjeru, te dodatne troškove oko ponovnog priključenja, pozivamo sve korisnike da redovno podmiruju svoja dugovanja, a eventualna kašnjenja svedu na najmanju moguću mjeru.

štednja vode

Vodu možete štedjeti na mnogo načina od kojih navodimo neke:

Koristite tuš umjesto kupanja u kadi – za tuširanje je potrebno upola manje vode

Dok perete zube ili se brijete – zatvorite vodu

Vodu iz slavina puštajte u slabijem mlazu

Ugradite vodokotliće s dvojnim ispustom vode. Noviji vodokotlići imaju mogućnost puštanja različite količine vode. Tako ćete uz istu učinkovitost potrošiti tek 6 litara vode u odnosu na one starinske od 18 litara.

Koristite perilicu za pranje posuđa

Ljeti čuvajte boce s vodom u hladnjaku, umjesto otvaranja slavina i puštanja vode da teče kako bi bila hladnija

Vodu od ispiranja salate i ostalog povrća koristite za zalijevanje cvijeća

Skupljajte kišnicu za zalijevanje vrta, travnjaka i cvijeća

Kontrolirajte brtve na slavinama i vodomjere – provjerite da li u Vašem domu voda nekontrolirano curi. Curenje od jednog mililitra u sekundi povećat ce Vašu mjesečnu potrošnju za 2,5 m3

briga o vodi

Gledajmo u budućnost i uzmimo u obzir potrebe onih koji ostaju iza nas, našu djecu i buduće generacije, jer voda je neizmjerno bogatstvo a njezinu vrijednost nažalost spoznamo tek kad je nemamo!

Skip to content